Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Wydruk z serwisu BIP, dn.


Klauzula informacyjna
 

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności w Pile z siedzibą w Pile, al. Niepodległości 37,64-920 Piła, tel. 67 - 213-15-78 / 67 - 214-20-40;
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności w Pile jest możliwy pod adresem e-mail: iodo.pzoon.pila@wp.pl  lub nr telefonu 67-213-15-78 / 67-214-20-40;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania orzeczenia
  o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz do ulg i uprawnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia i art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 – zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt, obowiązującym w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celów określonych w pkt. 3.

 

 

 

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

 (nabór)
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż od dnia 25 maja 2018 r.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy  Zespół do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Pile z siedzibą w Pile, al. Niepodległości 37, 64-920 Piła, tel. 67 213-15-78 / 67 214-20-40;

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Pile jest możliwy pod adresem iodo.pzoon.pila@wp.pl  lub nr telefonu 67 213-15-78 / 67 214-20-40.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj.:

-  Kodeksu Pracy

-  Ustawy o pracownikach samorządowych;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania Pani danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego zrealizowaniu będą przechowywane – zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile;

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do treści swoich danych (również do uzyskania kopii tych danych) oraz prawo ich
   sprosto­wania (poprawiania),

-  usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

-  wniesienia sprzeciwu;

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze.