Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

INFORMACJA
dotycząca zasad wydawania osobom niepełnosprawnym
kart parkingowych


1. W celu uzyskania karty parkingowej osoba niepełnosprawne lub jej przedstawiciel ustawowy winna osobiście  złożyć do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności:

1) wniosek o wydanie  karty parkingowej, który podpisywany jest w trakcie jego składania;
2) oryginał prawomocnego orzeczenia (do wglądu);
3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21zł);

4) jedną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm;
5) oświadczenie o posiadaniu uprawień przedstawiciela ustawowego (w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niepełnoletnią, której opiekunem prawnym nie jest rodzic).
                                                      
2. W celu uzyskania karty parkingowej przez placówkę, osoba upoważniona winna złożyć osobiście do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności:

1) wniosek o wydanie karty parkingowej, który  podpisywany jest w trakcie jego składania;
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
3) oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki przez osobę składającą wniosek;
4) oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych;
5) dowód rejestracyjny samochodu na który ma być wydana karta parkingowa.

3. Kartę parkingową wydaje się na podstawie ważnego orzeczenia wydanego po 30 czerwca 2014 r.:

1) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia,mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2) osobie niepełnosprawnej posiadającej  orzeczenie o  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) , 07-S (choroby układu krążenia) lub 10-N (choroby neurologiczne), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
3) osobie niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względy na symbol przyczyny niepełnosprawności) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
W wyżej wymienionych orzeczeniach wskazanie nr 9 winno zawierać zapis, że osoba spełnia przesłanki art. 8 ust. 3a, pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
4) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.  

4. Kartę parkingową wydaje się na okres ważności posiadanego orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat.
 

5. Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie, wydane przed 1 lipca 2014 r. i mającym przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O, 05-R lub 10-N, oraz zawierające wskazanie do kart parkingowej, kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.
 


 

KOMUNIKAT

 

w sprawie wydawania kart parkingowych


 

OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 LIPCA 2021 r.

DO UPŁYWU 90. DNIA OD DNIA ODWOŁANIA
STANU
ZAGROŻENIA EPIDEMICZEGO LUB STANU EPIDEMII


 


 

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. wprowadza następujące zasady

wydawania kart parkingowych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:


 

  1. Wniosek o wydanie karty parkingowej może zostać złożony bez obowiązku osobistego stawiennictwa w Powiatowym Zespole.

  2. W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu, wnioskodawca składa tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko i składa swój podpis.

  3. Do wniosku załącza się odpowiednio kserokopię oryginału prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
    Placówka załącza kserokopię dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu.

  4. Karta parkingowa, za zgodą osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej, może być dostarczona wnioskodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego.


 

W powyższym okresie obowiązuje nowy druk wniosku o wydanie karty parkingowej, który umieszczony jest w zakładce Druki do pobrania.

 


 

KOMUNIKAT
 

W związku z sytuacją związaną z zagrożeniami dla zdrowia publicznego wynikającymi z COVID-19 informujmy, że możliwe jest również złożenie kompletnego wniosku o wydanie karty parkingowej, za pośrednictwem operatora pocztowego, elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) lub poprzez umieszczenie wniosku w skrzynce znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Powiatowego Zespołu.
 

Powyższe obowiązuje do odwołania.