Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ

DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PILE

                                                                   

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi dysponujemy, że:

 1. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile (dalej: PZOON w Pile) - siedziba: 64-920 Piła, al. Niepodległości 37, NIP: 7642377052, REGON: 572081337, tel. 67/ 213 15 78, e-mail:
  pzoon.pila@asta-net.com.pl jest Administratorem Danych, posiadanych wskutek realizowania statutowych zadań PZOON w Pile ukierunkowanych na obsługę klientów, wykonywania zawartych z Państwem umów, dokumentowaniem operacji gospodarczych, obsługą korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. PZOON w Pile przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
 • w celu dokumentowania statutowych działań PZOON w Pile prowadzonych w interesie publicznym na rzecz orzekania o niepełnosprawności osób w wieku poniżej 16 roku życia (dzieci), orzekania o stopniu niepełnosprawności osób w wieku powyżej 16 roku życia (osoby dorosłe), orzekania o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia do celów ulg i uprawnień, wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz wystawianie kart parkingowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c, e RODO);
 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów i kontrahentów, jak również kontaktowania się z nimi w związku z realizacją wniosków, postulatów, zapytań i sygnalizowanych spraw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
 • w celach dowodowych związanych z koniecznością zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • w celach archiwalnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PZOON
  w Pile, w tym profilowaniu.
 2. Osobom, których dane PZOON w Pile przetwarza przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
 • przez okres wskazany w przepisach przywołanych w pkt. 2 tiret 1 niniejszego komunikatu i w przepisach dotyczących archiwizacji,
 • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody. Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • lekarzom orzecznikom oraz specjalistom współpracującym z PZOON w Pile, przetwarzającym dane
  w związku z realizacją procedury orzeczniczej,
 • podmiotom związanym z PZOON w Pile umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. osoby i podmioty świadczące usługi prawne, firmy zapewniające obsługę informatyczną.
 1. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 • telefonicznie: 67-213-15-78 / 67-214-20-40,
 • drogą elektroniczną: iodo.pzoon.pila@wp.pl,
 • pisemnie pod adresem: Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, 64-920 Piła, al. Niepodległości 37,
 • osobiście w siedzibie PZOON w Pile po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 


INFORMACJA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH CV / MATERIAŁY REKRUTACYJNE

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informuje Panią / Pana, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pani / Pana
  o pracę jest Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile (dalej – PZOON w Pile) - siedziba: 64-920 Piła, al. Niepodległości 37, NIP: 7642377052, REGON: 572081337, tel. 67/ 213 15 78,
  e-mail: pzoon.pila@asta-net.com.pl.
 2. Cele przetwarzania Pani / Pana danychosobowych związane są wyłącznie z rozpatrzeniem kandydatury przez potencjalnego pracodawcę w zakresie, który udostępniła Pani / udostępnił Pan PZOON w Pile określone są w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wynikają
  z wyrażonej dobrowolnie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanieprzekazanych danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 3. Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PZOON w Pile, w tym profilowaniu.
 4. Przysługują Pani / Panu prawa:
 • dostępu do dotyczących Pani / Pana danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator Danych przechowywał będzie dotyczące Pani / Pana dane osobowe przez okres wskazany
  w przywołanych wyżej przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania przez Panią / Pana informacji o charakterze rekrutacyjnym.
 2. Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z PZOON w Pile umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych – podmioty zapewniające obsługę informatyczną, kancelarie prawne.
 3. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 4. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych PZOON w Pile, jako potencjalnemu pracodawcy, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy.
 5. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
 • telefonicznie: 67-213-15-78 / 67-214-20-40,
 • drogą elektroniczną: iodo.pzoon.pila@wp.pl,
 • pisemnie pod adresem: Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, 64-920 Piła, al. Niepodległości 37,
 • osobiście w siedzibie PZOON w Pile po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.