Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PILE

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi dysponujemy, że:

 1. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile (dalej: PZOON w Pile) - siedziba: 64-920 Piła, al. Niepodległości 37, NIP: 7642377052, REGON: 572081337, tel. 67/ 213 15 78, e-mail:
  pzoon.pila@asta-net.com.pl jest Administratorem Danych, posiadanych wskutek realizowania statutowych zadań PZOON w Pile ukierunkowanych na obsługę klientów, wykonywania zawartych z Państwem umów, dokumentowaniem operacji gospodarczych, obsługą korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. PZOON w Pile przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
 • w celu dokumentowania statutowych działań PZOON w Pile prowadzonych w interesie publicznym na rzecz orzekania o niepełnosprawności osób w wieku poniżej 16 roku życia (dzieci), orzekania o stopniu niepełnosprawności osób w wieku powyżej 16 roku życia (osoby dorosłe), orzekania o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia do celów ulg i uprawnień, wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz wystawianie kart parkingowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c, e RODO);
 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów i kontrahentów, jak również kontaktowania się z nimi w związku z realizacją wniosków, postulatów, zapytań i sygnalizowanych spraw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
 • w celach dowodowych związanych z koniecznością zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • w celach archiwalnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PZOON
  w Pile, w tym profilowaniu.
 2. Osobom, których dane PZOON w Pile przetwarza przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
 • przez okres wskazany w przepisach przywołanych w pkt. 2 tiret 1 niniejszego komunikatu i w przepisach dotyczących archiwizacji,
 • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody. Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • lekarzom orzecznikom oraz specjalistom współpracującym z PZOON w Pile, przetwarzającym dane
  w związku z realizacją procedury orzeczniczej,
 • podmiotom związanym z PZOON w Pile umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. osoby i podmioty świadczące usługi prawne, firmy zapewniające obsługę informatyczną.
 1. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 • telefonicznie: 67-213-15-78 / 67-214-20-40,
 • drogą elektroniczną: iodo.pzoon.pila@wp.pl,
 • pisemnie pod adresem: Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, 64-920 Piła, al. Niepodległości 37,
 • osobiście w siedzibie PZOON w Pile po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
   


INFORMACJA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH CV / MATERIAŁY REKRUTACYJNE

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informuje Panią / Pana, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pani / Pana o pracę jest Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile (zwany dalej: PZOON w Pile) - siedziba: 64-920 Piła, al. Niepodległości 37, NIP: 7642377052, REGON: 572081337, tel. 67/ 213 15 78, e-mail: pzoon.pila@asta-net.com.pl.
 2. Cele przetwarzania Pani/ Pana danychosobowych związane są wyłącznie z rozpatrzeniem kandydatury przez potencjalnego pracodawcę w zakresie, który udostępniła Pani / udostępnił Pan PZOON w Pile określone są w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wynikają z wyrażonej dobrowolnie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanieprzekazanych danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 3. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych potencjalnemu pracodawcy ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w PZOON w Pile.
 4. Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PZOON w Pile, w tym profilowaniu.
 5. Przysługują Pani / Panu prawa:
 • dostępu do dotyczących Pani / Pana danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator Danych przechowywał będzie dotyczące Pani / Pana dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych wyżej przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania przez Panią / Pana informacji o charakterze rekrutacyjnym.
 2. Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z PZOON w Pile umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych – podmioty zapewniające nam obsługę informatyczną,kancelaria prawna.
 3. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. W PZOON w Pile wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
 • telefonicznie: 67/ 213 15 78,
 • drogą elektroniczną: iodo.pzoon.pila@wp.pl
   


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI SPÓLEK LUB INSTYTUCJI WZGLĘDNIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU OKREŚLONEGO PODMIOTU

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

 Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile (zwany dalej: PZOON w Pile) - siedziba: 64-920 Piła, al. Niepodległości 37, NIP: 7642377052, REGON: 572081337, tel. 67/ 213 15 78, e-mail: pzoon.pila@asta-net.com.pl jest administratorem danych osób upoważnionych do reprezentacji spółek bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu określonego podmiotu w których posiadanie weszło wskutek wykonywania zawieranych z Państwem umów i ich obsługą.

Strony umowy w stosunku do danych osobowych udostępnionych im w związku z jej wykonaniem (dane reprezentantów, osób kontaktowych, innych), są samodzielnymi administratorami danych osobowych i w swoim imieniu odpowiadają za poprawność przetwarzania danych osobowych z właściwymi w tym zakresie przepisami. Dane te, Strony obowiązane są przetwarzać w celu wykonania niniejszej umowy, w szczególności koordynowania i realizacji zawartych w niej ustaleń, chyba, że osoba, której te dane dotyczą, udzieli zgody na przetwarzanie jej danych w innych celach.

Obowiązek informacyjny każda ze Stron umowy obowiązana jest spełnić w imieniu drugiej Strony, w taki sposób, aby dana Strona mogła powołać się na art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 lit. a) RODO. W przypadku zmiany osoby kontaktowej lub reprezentanta którejkolwiek ze Stron, druga Strona obowiązana jest w jej imieniu spełnić obowiązek informacyjny wobec osób, jeżeli spełnienie takiego obowiązku jest wymagane przez przepisy prawa.

PZOON w Pile przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:

 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c, e RODO);
 • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów i kontrahentów, jak również kontaktowania się z nimi w sprawach realizacji i obsługi ich wniosków, skarg, postulatów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • w celach dowodowych polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PZOON w Pile, w tym profilowaniu.

Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).

Osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez PZOON w Pile narusza przepisy RODO.

Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z PZOON w Pile umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy zapewniające nam obsługę informatyczną, obsługę prawną, hosting strony internetowej.

Administrator Danych deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się telefonicznie: 67/ 213 15 78, drogą elektroniczną: iodo.pzoon.pila@wp.pl lub osobiście w naszej siedzibie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.