Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

ІНФОРМАЦІЯ

для грoмадян України, які перетнули кордон Польщі після 23.02.2022 p.

1. Для отримання постанови недієздатності особи, яка не досягнула 16 року життя, до садиби Спілки потрібно надати наступні документи:

 • Заява про видання постанови недієздатності заповнена польською мовою і підписана одним з батьків або опікуном,
 • Довідка про місце проживання дитини і опікуна на території Повяту Чарнковсько-Тшчанецького або Пільського,
 • Повідомлення про надання номеру PESEL дитині і опікунові,
 • Лікарська довідка про стан здоров’я видана сімейним лікарем або лікарем лікуючим,
 • Ксерокопії спеціалістичної медичної документації напр. інформаційної карти стаціонарного лікування, обстежень медичних, консультації, обстеження психологічне та ін.,
 • Документація медична та постанова недієздатності видані українською мовою повинні бути перекладені на польську мову присяжним перекладачем.

2. Для отримання постанови ступеня недієздатності особою після 16 року життя, потрібно подати до садиби Спілки наступні документи:

 • Заяву про видання постанови ступеня недієздатності заповнену і підписану польською мовою заявником або законним опікуном,
 • Довідка про місце проживання заявника на території Повяту Чарнковсько-Тшчанецького або Пільського,
 • Повідомлення про надання номеру PESEL заявника,
 • Лікарська довідка про стан здоров’я видана сімейним лікарем або лікарем лікуючим,
 • Ксерокопії спеціалістичної медичної документації напр. інформаційної карти стаціонарного лікування, обстежень медичних, консультації, обстеження психологічне та ін.,
 • Документація медична, постанови недієздатності, а також інша документація видана українською мовою повинна бути перекладена на польську мову присяжним перекладачем.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA/ ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:/ Відповідно до ст. 13 абз. 1 і абз. 2 Розпорядження Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних, а також про відміну директиви 95/46/EC (званого далі Розпорядженням GDPR), повідомляю, що:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest/Адміністратором Ваших особових даних є Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, Aleja Niepodległości 37 64-920 Piła.
   
 2. Ma Pani/Pan prawo kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)/ Ви маєте право контактувати з Інспектором із захисту даних (IOD)  za pomocą adresu e-mail:/ за допомогою адреси e-mail: pzoon.pila@asta-net.com.pl   oraz pod numerem telefonu/ а також за номером телефону 67-213-15-78 wew.16.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, analizy i realizacji wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej./ Ваші особові дані будуть оброблятися з метою реєстрації, аналізу і виконання заявок на видачу довідки про інвалідність, про ступінь інвалідності, про вказівки щодо пільг і грошових виплат, на видачу посвідчення особи з інвалідністю та паркувальної карти.
   
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:/ Юридична підстава для обробки особових даних:
 • w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnoprawności – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,/ у разі клопотання про видачу довідки про інвалідність та довідки про ступінь інвалідності - Закон про професійну і соціальну реабілітацію та працевлаштування осіб з інвалідністю,
 • w przypadku ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - Ustawa o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
  i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,/ у разі клопотання про видачу посвідчення особи з інвалідністю - Закон про професійну і соціальну реабілітацію та працевлаштування осіб з інвалідністю, а також Розпорядження Міністра економіки, праці і соціальної політики про підтвердження інвалідності та ступеню інвалідності
 • w przypadku ubiegania się o wydanie karty parkingowej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych/ у разі клопотання про видачу паркувальної карти -  Розпорядження Міністра праці і соціальної політики щодо зразка і порядку видачі та повернення паркувальних карт
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),/ ст. 6 абз. 1 букв. e GDPR (обробка необхідна для виконання завдання, що реалізується в громадських інтересах або в рамках офіційних повноважень, покладених на адміністратора),
 • art. 9 ust. 2 lit. b, c, j RODO (przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych)/ ст. 9 абз. 2 букв. b, c, j GDPR (обробка спеціальної категорії особових даних).

  5.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a takżepodmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych./ Одержувачами Ваших  особових даних будуть організації, уповноважені на підставі положень закону, а також організації, яким доручена обробка особових даних на підставі укладеного договору.

  6.  Dane osobowe, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnychi przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa w szczególności dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora./ Особові дані після реалізації цілі, для якої вони були зібрані, обробляються з метою архівації і зберігаються впродовж необхідного терміну, який виникає з положень закону, зокрема тих, які стосуються архівації документів та діють у Адміністратора.

  7.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych umożliwiających identyfikację, jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, jeśli Administrator tych danych nie będzie posiadał, sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona./ Надання Вами особових даних, які уможливлюють ідентифікацію, є обов'язковою вимогою, що слідує з положень закону, тому що коли у Адміністратора не буде цих даних, то справу неможливо буде розглянути.

  8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej./ Ваші персональні дані не будуть передаватися у треті держави або міжнародні організації.

  9.  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich prostowania./ Ви маєте право вимагати у Адміністратора доступ до своїх особових даних і їх виправлення

  10.  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia./ Ви також маєте право подати скаргу у наглядовий орган, тобто Голові Управління із захисту особових даних, коли дізнаєтеся, що обробка Ваших особових даних порушує положення Розпорядження.

  11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania./ Ваші персональні дані не будуть оброблюватися автоматизованим способом, в тому числі у формі профілізації.