Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile


KOMUNIKAT

w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych

 

1. Zasady ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności ( dzieci do 16 roku życia):

Przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) dziecka winien złożyć w Powiatowym Zespole następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka – ważne jest 30 dni od daty jego wstawienia,
  • kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem posiadanej dokumentacji medycznej (wypisy ze szpitala, konsultacje lekarzy specjalistów, psychologów) oraz kserokopie innych dokumentów, np. orzeczeń kwalifikacyjnych Poradni  Psychologiczno Pedagogicznej.

2. Zasady ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej  16 roku życia):

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy składa następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wnioskodawcy – ważne jest 30 dni od daty jego wystawienia,
  • orzeczenia wydane przez ZUS (w przypadku gdy osoba była orzekana przez organ rentowy),
  • kserokopie dokumentacji medycznej  (jak w przypadku orzekania dzieci – pkt 1).

3. Zasady ubiegania się o orzeczenie do ulg i uprawnień:

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy składa następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • aktualne orzeczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – potwierdzone za zgodność z oryginałem,
  • dokumentację medyczną (jak w przypadku dzieci).


4. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,  NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 30 DNI PRZED UPŁYWEM WAŻNOŚCI POSIADANEGO ORZECZENIA. Do wniosku należy dołączyć aktualną dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie.

5. W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna  posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.
Do wniosku należy dołączyć aktualną dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie.