Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

UWAGA

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie uległy zasady ubiegania się i wstawiania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności


 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiana jest wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

1.    Osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
        do ulg i uprawnień,  lub jej przedstawiciel ustawowy w celu otrzymania legitymacji powinna złożyć:
   1)    wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (wniosek dostępny w zakładce "druki do
          pobrania");
   2)    jedną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm.

2.    W legitymacji osoby niepełnosprawnej symbol przyczyny niepełnosprawności oraz stopień

        niepełnosprawności wpisuje się na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego.

3.    Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu
       niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

4.    Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:
   1)    5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
   2)   10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom,
          które nie ukończyły 60. roku życia.

 

Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed
1 września 2017 r. zachowują ważność na czas w nich określony
.

W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności opłata za wystawienie duplikatu wynosi 15 zł.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulg na podstawie odrębnych przepisów.